Начало  >  Рак на белият дроб и какви са причините за появата му ?
Рак на белият дроб и какви са причините за появата му ?
 

Описание на заболяването и причини за появата му
Въпреки, че винаги говорим за рака на белия дроб като за едно единствено заболяване, в действителност има две основни негови разновидности. Поведението им е доста различно и се използват различни терапевтични подходи. Разделението е според това как изглеждат раковите клетки под микроскоп: единият вид едребноклетъчен рак на белия дроб, а другият недребноклетъчен карцином на белия дроб, който се среща по-често.
Основната причина за поява на белодробен карцином и няма да ми омръзне да го повтарям еТЮТЮНОПУШЕНЕТО. Най-застрашени са дългогодишните пушачи – над 10 години стаж и над 10 цигари дневно, както и пасивните пушачи. Риска от поява на рак на белия дроб при тези хора е десетократно по-висок от непушачите. Ако се спрат цигарите, след 10 години риска при тези хора се изравнява както при непушачите. За да го запомните по-лесно “Правилото на десетките” – над 10 години пушене, повече от 10 цигари дневно = 10 пъти по-висок риск от рак на белия дроб! Спирането на цигарите след 10 години води до изравняване на риска!
Разбира се има и други фактори, чието наличие води до по-голям риск за развитие на белодробен карцином. В някои производства, повечето от които по света    вече са обезопасени, а в България и закрити, като уранодобива, работа с азбест и др. риска от това заболяване е по-висок.
Симптоми и диагностика при недребноклетъчен карцином
Ранното откриване на рака на белия дроб е трудно по няколко причини: симптомите се появяват късно и често се препокриват с проблеми, с които повечето пушачи са свикнали /кашлица, задух/.
Най-често ранното отриване е случайно, при направена по друг повод рентгенова снимка при липса на особени оплаквания или симптоми.
По показателни, но късни симптоми са – упорита и постоянна болка в гърдите – особено ако се усеща на едно и също място няколко дни или седмици, упорита кашлица с храчки примесена с кръв; недостиг на въздух, понякога тумора предизвиква събиране на течност около белите дробове – плеврален излив. Ако тумора блокира някои от дихателните пътища, често се стига до инфектиране на онази част от белия дроб, която е с нарушен кислороден достъп и се развива пневмония – т. нар. – мантелна пневмония.
Тумора може да предизвика общи симптоми – загуба на тегло, отпадналост и умора. Загубата на тегло е важен фактор, определящ прогнозата при това заболяване.
Разсеиките /метастазите/ най-често проникват в лимфните възли на медиастинума – това е областта разположена между белите дробове и сърцето, лимфните възли в подмишниците, надключието и долната част на врата.
В редки случай, когато тумора се разраства в големите вени в медиастинума и блокира техния отток се наблюдава бързо подуване на лицето, ръцете и горната част на гърдите.
В по-късен стадий рака може да се разпространи в по-отдалечени органи – черен дроб, кости и мозък.
Лечение на недребноклетъчния рак на белия дроб /НДРБД/
Методите за лечение на НДРБД:
Хирургичен: основен метод – цели отстраняване на първичният тумор и най-близките лимфни възли. Обема на операцията зависи от големината на тумора и разположението му. / може да се отстрани част от белия дроб – лобектомия или целия ляв или десен бял дроб-пулмонектомия./ Винаги се прави фибробронхоскопия за изясняване на вида на туморните клетки пред операцията ,както и допълнителни изследвания за оценка на функцията на здравия бял дроб.
Лъчетерапия: също основен метод – цели намаляване размера на тумора и предотвратяване на локални рецидиви /повторна поява на тумора след хирургичното му отстраняване/. Особено ефикасна е ако тумора засяга главни дихателни пътища и/или причинява болка.
Химиотерапия: В последните години за този метод на лечение се разкриха нови възможности за повлияване НДРБД.
– Профилактична / адювантна /- цели предотвратяване на локален рецидив, и далечното разпространение/ метастазиране/   Прилага се след радикална операция. За съжаление рядко се откриват пациенти в ранен стадии, които са подходящи за това лечение.
– Лечебна – при вече установени далечни матастази, цели намаляване размера на метастазите и първичният тумор до пълното им отстраняване.
– Предоперативна /нео-адювантна/ – цели намаляване размера на тумора. Прилага се при напреднали процеси – по-големи тумори – със ангажиране на медиастинални лимфни възли.В тези случаи след добро повлияване пациентите могат да бъдат радикално оперирани.
Всички видове лечения са съвместими с продукта Биобран и е препоръчително паралелното му приемане.
Симптоми и диагностика на дребноклетъчния рак на белия дроб
За този вид рак е характерно бързото размножаване и ранното ангажиране на далечни органи – черен дроб, главен мозък, костен мозък. Затова пък добрата новина е, че този вид рак е чувствителен към химиотерапия и лъчелечение.
Симптомите са същите както при НДРБД – задух, кашлица, болка в областта на гърдите, плеврален излив.
Някои видове ДРБД показват специфични проблеми, породени от способността на туморните клетки да произвеждат хормоноподобни субстанции. В зависимост от хормона, който се образува могат да се наблюдават следните симптоми – затлъстяване, зачервяване на лицето, диария, нарушаване на обмяната на калия, калция и натрия.
Диагнозата се поставя се поставя след фибробронхоскопия, която цели да се огледа тумора и да се вземе биопсия. Правят се пълни образни изследвания включително и скенер на главния мозък, за да се разбере степента на разпространение на тумора.
Лечение на дребноклетъчния рак на белия дроб /ДРБД/
Химиотерапия – това е основен метод за лечение на този вид рак. Най-често се използват комбинация от цитостатици включващи задължително платинов препарат. Обикновено се провеждат курсове / цикли/ химиотерапия пред 21 дни, след 4 цикъл се прави оценка на ефекта на лечението./ контролна рентгенова снимка или скенер/
Лъчетерапия – е метод който допълва ефекта на химиотерапията. Прилага се след химиотерапия като цели допълнително намаляване на тумора или предотвратяване на рецидив след пълно стопяване на тумора от ХТ. Важно приложение е профилактичното облъчване на главният мозък за да се предотврати появата на метастази.
Хирургичен метод – има ограничено приложение поради бързото делене на туморните клетки и ранното метастазиране.
Всички видове лечения са съвместими с продукта Биобран и е препоръчително паралелното му приемане.
Профилактика и скрининг
Сега като най-ефикасно средство за борба с това заболяване се приема първичната профилактика т.е. мероприятия за ограничаване на тютюнопушенето и другите канцерогени в околната среда.
Защо отделяме толкова внимание на пушенето на цигари?
Защото трудно ще ограничим високия радиационен фон особено ако има авария в някоя атомна централа, трудно ще ограничим азбеста и другите вредни метали ако ръководството на завода не е взело мерки за опазване на околната среда. Но можем да повлияем на хората да спрат да пушат защото това със сигурност води до намаляване на заболяванията от рак на белия дроб!
Всички знаем това, но малко го разбираме!
Лекарят винаги е бил пример за подражание. Няма да повярват на лекар, които държи цигара и говори от вредата на тютюнопушенето. У българина се забелязва една склонност за подражание и усвояване на “модерен” поведенчески стил на живот, без отсяване на съдържащите се в него вредни навици. Българите не вярват в говорното и печатното слово, ако е поднесено посредствено и не е илюстрирано с пример, които може да се види или пипне. Парадоксалната реакция на българина да се противопоставя на внушение насочено към ограничаване или отказване на привички, колкото и вредни да са те за неговото здраве . Не е вярно твърдението ,че тези особености на националната ни психология са наследствено предопределили Те се продукт на силни социални въздействия, коренят се в дефективния начин на възпитание в ранна детска и ученическа възраст.
Опита показва ,че административните забрани имат положителен, но недостатъчен ефект. Трябва да се намери правилния мотив за да се спре пушенето и тогава няма да се стига до 100 път на опит за отказване. Всъщност много по-добре е изобщо да не пропушва човек!
Ранната диагностика, точното стадиране и избора на оптимално лечение определено представляват предизвикателство пред лекаря.
В ранен стадии заболяването в повечето случаи протича безсимптомно и се открива случайно.
В света няма разработена ефикасна скринингова програма за рака на белия дроб.